Den 10. mars arrangerte Arendal Næringsforening årsmøte, og da ble det klart at Sidsel Pettersen fra Innoventi AS fortsetter som styreleder i ett år til.

Den 10. mars arrangerte Arendal Næringsforening årsmøte, og da ble det klart at Sidsel Pettersen fra Innoventi AS fortsetter som styreleder i ett år til.

Protokoll fra årsmøte 2015 for Arendal Næringsforening – Arendal Handelskammer.
Årsmøte ble holdt tirsdag 10. mars  kl. 16.30 på Thon hotell, Arendal

Til sammen møtte 70 medlemmer av foreningen.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent. Samtlige tilstedeværende ble registrert.

Sak 2 Valg av møteleder, referent, samt en til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Styrets leder Sidsel Pettersen ble valgt til møteleder og Hans A Iversen fikk

oppgaven å skrive referatet.  Erik Riis Jacobsen, Thon hotell ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3 Årsregnskap med noter for 2014 og styrets beretning, samt revisors beretning for 2014.

Daglig leder gikk igjennom regnskap og beretning, samt revisors beretning. Styrets forslag til regnskap og årsberetning ble godkjent av årsmøte.

Sak 4 Styrets forslag til kontingenter for 2015.

Styret foreslo å ikke øke kontingentene for 2015.

Årsmøte godkjente styrets forslag.

Sak 5 Orientering om budsjett for 2015.

Daglig leder gjennomgikk budsjettet for 2015. Inntektene er budsjettert med kr 1415.000, kostnadene er beregnet til kr 1415.000, finansinntekter kr 45.000 og overskuddet er budsjettert til kr 45.000.

Det var ingen bemerkninger til budsjettet fra årsmøte.

Sak 6 Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor.

Valgkomiteen ved formannen Geir Martin Larsen fra DnB fremmet følgende forslag:
Valg av styremedlemmer:

Sidsel Pettersen var på valg, og ble gjenvalgt som styreleder for ett år. Havva Mo var på valg og ønsket ikke gjenvalg. Her ble Einar Johnsen fra Einar Johnsen Eiendom AS valgt som nytt styremedlem. Harald Aasbø var på valg, og her foreslo Arendal Håndverker og Industriforening Wenche Jarno som nytt medlem fra dem. Morten Haakstad trer ut av styret, da han er ansatt som ny daglig leder, og Dag Songedal fra Kitron ble valgt som nytt medlem. Arild Hansen og Hanne Gulbrandsen var også på valg, og disse ble gjenvalgt. Jon Mathisen ble valgt som ny nestleder.

Valg til valgkomiteen:

Hans Jacob Bjerkholt var på valg, og her ble Hans A Iversen valgt som nytt medlem for 2 år.

Det nye styret vil da bestå av følgende medlemmer:
Sidsel Pettersen, Innoventi AS, styreleder         valgt til 2016

Jon Mathisen, Sparebanken SØR nestleder      valgt til 2016

Arild Hansen, Norsafe                                             valgt til 2017

Wenche Jarno, selvstendig                                     valgt til 2017

Hanne Gulbrandsen, Arendal By AS                    valgt til 2017

Dag Songedal, Kitron                                               valgt til 2016

Einar Johnsen, Einar Johnsen Eiendom AS      valgt til 2017

Valgkomiteen består da av følgende medlemmer:
Geir Martin Larsen; DnB, leder,                           valgt til 2016

Jan Sigvartsen, Otera,                                             valgt til 2016

Hans A Iversen                                                         valgt til 2017
Revisor: Forslag på gjenvalg av Pricewaterhouse Coopers.

Årsmøte godkjente valgkomiteens forslag.

Sak 7 Orientering om foreningens aktiviteter

Daglig leder ga en kort orientering om foreningens aktiviteter fremover og oppfordret medlemmene om å komme med innspill eller ønsker.

Før årsmøte var det en paneldebatt med tema: Hvilken betydning har Arendal Næringsforening i forhold til Arendal kommune? Debatten ble ledet av Stein Gauslaa og i panelet satt Ordfører Einar Halvorsen, Kommunalsjef Geir Skjæveland og Næringssjef Kåre Andersen begge fra Arendal kommune, samt Hans A Iversen fra Arendal Næringsforening.

Arendal 12. mars 2015.

Erik Riis Jacobsen                                                 Sidsel Pettersen