Agder har som mål å være helelektrisk innen 2020. Det kan trekke til seg nye nasjonale og internasjonale bedrifter som ser fordelene ved å etablere seg i en region med både billig og miljøvennlig kraft.

 

- Vi ønsker å få med alle som ønsker å være med. Prosjektet begynner nå, det som har vært tidligere, har vært forprosjekt som har lagt føringer på hvordan vi løser nettverksbiten. Neste fase går på å bygge møtepunkter både digitalt og fysisk. Prosjektene drives ute i næringslivet – og favner ganske bredt, sier Carina Dale i Klimapartner, som har rollen som fasilitator i prosjektet.

Over femti partnere er med i prosjektet ”Electric Region Agder” som ledes av Tine Sundtoft, Fylkesrådmann i Aust- og Vest-Agder. Partnerne består av både kunnskapsmiljøer, offentlige aktører, finansører, klynger, nettverk og bedrifter.

Prosjektgruppen Electric Region Agder. Foto: Jan Aabøe
Prosjektgruppen Electric Region Agder. Foto: Jan Aabøe

Bruke kraftoverskuddet
Målet er å skape verdens første verdiskapende lavutslippssamfunn ved å drive regionen kun på grønn elektrisk kraft. Og på denne måten være en attraktiv region for å etablere næringsvirksomhet.
Samarbeidsprosjektet Electric Region Agder skal bidra til et bedre klima med forbedring på flere områder.

- Hvis vi holder industrien utenfor, så står bruken av bensin og diesel for over 2/3 av utslippene i Agder. Skal Agder bidra til å nå målene i Paris-avtalen, må vi gjøre noe med disse utslippene. Allerede i dag kan veldig mye av maskiner og kjøretøy som bruker bensin og diesel erstattes med maskiner som går på elektrisitet, og det er der vi må begynne. I Paris var det enighet om at målsettingene skulle være at alle skulle påta seg å senke egne direkte klimautslipp. Tanken er at om alle ryddet i egen hage så blir nabolaget fint, sier Dale.

Derfor ønsker prosjektgruppen å erstatte fossil energi med fornybar energi, som Agder har et stort overskudd av gjennom vannkraften.
- Vårt overskudd er nok til å både doble industrien i regionen og elektrifisere alt av transport. Agder alene produserer faktisk mer fornybar energi enn hele Danmark. Og danskene er, sammen med svenskene, best i EU på å produsere fornybar energi, poengterer Dale.


El-ferger
Electric Region Agder har satt seg tre mål – å bruke fleksibel vannkraft til å forsterke posisjonen som en verdensledende energiregion, å ta en ledende posisjon i utviklingen av et fullelektrisk samfunn og styrke posisjonen som kompetanseregion for fremtidens energisystem.

Eksempler på prosjektforslag ute i næringslivet er el-ferger hvor fylkeskommunen, AKT og båtprodusenter kan være samarbeidsaktører. Eyde-klyngen, Universitetet i Agder, NHO, Norsk Industri, næringsforeningene og byene kan samarbeide om alternative løsninger til transport og tungtransport. Det er også mye fokus på å få ned utslipp innen bygg – og anlegg. Universitetene bidrar inn i prosjektene med kunnskap.

- Det er spennende at alle partene ønsker å bidra til løsninger, sier Dale.

Bidrar på ulike måter
Arendal Næringsforening har rollen som et knutepunkt hvor de ulike aktørene kan møtes, og kan legge til rette for at medlemmene kan utnytte nye forretningsmuligheter.

- Det viktige med Electric Region Agder er at alle som kan bidra enten med kompetanse, teknologi eller forretningsmuligheter kan finne sin plass i dette. Enten bidraget er lite eller stort, handler det om å knytte bedrifter, fagmiljøer og mennesker i sammen, for å finne nye gode løsninger. Arendal Næringsforening vil være en kanal for å informere om de gode historiene og en formidler av interessenter. Vi håper og tror at det er mange som kan bidra på forskjellig nivå, sier Morten Haakstad, leder av Arendal Næringsforening.


Åpner opp for nye bedrifter
Electric Region Agder åpner for nytenkning og nye forretningsmuligheter. Her er et marked for både gründere og etablerte bedrifter som kan tilby grønne og bærekraftige løsninger for både industrien og infrastrukturen. Her kan det også oppstå nye samarbeidsformer.

- Arendal har en posisjon som bærekraftsby. Ved å forsterke og tydeliggjøre denne posisjonen, kan vi tiltrekke oss virksomheter og arbeidskraft som jobber for bærekraftsmålene og skaper grønn vekst, mener Geir Hammersmark næringsrådgiver i Arendal kommune.

Innovasjon Norges prosjekt ”Invest in Agder”, som også er med som partner i Electric Region Agder, skal ”selge” regionen til både nasjonale og utenlandske næringsaktører.
Det er særlig to ting som vil gjøre Agder attraktiv for nye investeringer.

- For det første vil vi som første helelektriske samfunn være det beste stedet i verden for å kunne investere og ta i bruk fremtidens teknologiske løsninger. Vi vil skape et samfunn som andre regioner og land først vil kunne klare i 2050. Ved å fortelle historiene om hva som skjer i Agder vil vi kunne skape en merkevare innenfor klima og elektrisitet som kan sammenligne seg med det merkevaren Silicon Valley har i dag innenfor digitalisering og datateknologi, sier Dale i Klimapartner.

For-prosjekt gruppen. Foto: Jan Aabøe
For-prosjekt gruppen. Foto: Jan Aabøe

Ny og smart teknologi
Teknologiutvikling og kunnskapsutvikling skal vokse i takt med Electric Region Agder på to måter. For det første vil det utvikle kompetansen innenfor de områdene vi allerede er gode på. Agder har i dag verdensledende kompetanse innenfor mange områder, det gjelder bedriftene i Eyde-klyngen når det gjelder foredling av fornybar kraft og hos NODE-bedriftene som er ledende innenfor offshore kraftutbygging. Samtidig er Agder Energi et konsern med ledende kompetanse på alt fra produksjon til distribusjon og bruk av elektrisitet.

-Et eksempel er samarbeidet mellom Agder Energi og Microsoft om utvikling av nye smarte nett som skaper oppmerksomhet internasjonalt. Disse kompetansene trengs å ytterligere utvikles for å nå våre mål. Samtidig vil Agder bli en global utviklingsarena for å introdusere og utvikle nye digitale og elektriske løsninger. Dette vil være med på å styrke teknologiutviklingen og kunnskapsutvikling i samarbeid med UiA og Norce, som begge er med på å utvikle Electric Region Agder i dag, sier Dale.


Dale poengterer at den andre fordelen er at Agder vil være det stedet i verden med sikker og best tilgang på fornybar kraft.

- Selv etter at vi har blitt helelektrisk, vil overskuddet vårt være på samme nivå som det de store prosessindustriene i dag bruker. Sagt med andre ord - vi kan både elektrifisere og doble industriproduksjonen med den tilgangen vi har på regional fornybar kraft.

 

Tekst: Birte Hegerlund Runde. Foto: Jan Aabøe.